Материали 71-80 от 1359

Европейско капиталово осигуряване и пътят на България в контекста на свободата на движение на капитали 76 стр.

Европейско капиталово осигуряване и пътят на България в контекста на свободата на движение на капитали

Налице са процеси на глобализация на съвременната икономика, на приобщаване на отделните държави към зони на свободна търговия, които излизат извън контрола на отделните правителства...
rusev02
0
Анализ на структурата и обращаемостта на капитала 37 стр.

Анализ на структурата и обращаемостта на капитала

Анализът е естествена основа на финансовият мениджмънт на пред-приятието. Анализът означава разчленяване, разлагане на сложните явления и предмети на съставните им части, а също съпоставяне, изучаване и сравняване на частни понятия, съдържащи се в...
cblock
0
Организиране и провеждане на курсове за възрастни учащи в сферата на търговията 82 стр.

Организиране и провеждане на курсове за възрастни учащи в сферата на търговията

Обект на изследване в настоящата дипломна работа е обучението на възрастни учащи. Предмет на изследването е процесът на обучение на възрастни учащи в сферата на търговията...
messi
0
Възможности за оценяване и измерване на ефективността на комуникациите на фирма 88 стр.

Възможности за оценяване и измерване на ефективността на комуникациите на фирма

Основната цел на разработката е да разкрие важността на комуникационната политика на фирмата, както и чрез практически анализ да се оцени нейната ефективност, като средство, влияещо върху поведението на потребителите...
daniche90
0
Развитие на депозитните продукти по време на криза в България 84 стр.

Развитие на депозитните продукти по време на криза в България

Предмета на дипломната работа са депозитните продукти и какво е тяхното развитие в периода на криза в нашата страна. Какви видове депозити предлагат банките и как се разработва целевия пазар на привлечения капитал...
rusev02
0
Валутен борд и стабилността на банковата система 80 стр.

Валутен борд и стабилността на банковата система

Предмет на дипломната работа е стабилността на българската банкова система в условията на валутен борд. Обекти на изследването са банковата система на нашата страна и до колко тя е стабилна след въвеждането на паричен съвет...
ivan40
0
Българската фондова борса актуални проблеми и тенденции 95 стр.

Българската фондова борса – актуални проблеми и тенденции

В настоящата дипломна работа ще разгледам темата за Българската фондова борса (БФБ), нейните проблеми и тенденции. Обектът на дипломната работа е Българската фондова борса, нейните особености и как функционира...
gecata_maina
0
Данък върху добавена стойност същност и счетоводно отчитане 83 стр.

Данък върху добавена стойност – същност и счетоводно отчитане

Данъкът върху добавената стойност се характеризира с неутралност и еднократност. В същото време той създава равностойни условия при данъчното облагане на всички участници в стопанският живот...
ndoe
0
Данъчно облагане на търговската фирма 71 стр.

Данъчно облагане на търговската фирма

Предмет на настоящата дипломна работа е данъчното облагане на търговската фирма. Разработката има за цел да анализира данъчното облагане на търговската фирма и влиянието му върху реализирания от нея финансов резултат...
dannyboy
0