Материали 61-70 от 284

Статически методи за контрол на качеството 11 стр.

Статически методи за контрол на качеството

Статистическите методи са най-често използваните методи при вземане на решения в управлението на качеството, сред които важно място заемат графичните методи, контролните карти, методите за оценка на процента качествени изделия...
nerven
0
УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНО - КРЕДИТНАТНАТА ПОЛИТИКА НА БУЛБАНК АД 107 стр.

“УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНО - КРЕДИТНАТНАТА ПОЛИТИКА НА “БУЛБАНК” АД

Кредитът се определя като отношение, при което временно свободни средства в парична или стокова форма се предоставят от едно лице на други, при условие на възвращаемост и срещу заплащане на лихва.
aronn
0
Работа на трифазен асинхронен двигател захранван от еднофазна мрежа 75 стр.

“Работа на трифазен асинхронен двигател захранван от еднофазна мрежа”

Принципната схема на системата е показана на фиг. 1.1. Трифазната асинхронна машина а е свързана в триъгълник и се захранва към една от фазите и R от еднофазна мрежа [11].
aronn
0
Разработка на лабораторно упражнение за измерване параметрите на модулирани трептения 58 стр.

“Разработка на лабораторно упражнение за измерване параметрите на модулирани трептения

Същевременно развитието на науката и техниката предоставя средства за осъществяване на нови начини за измерване, което задълбочава изучаването на проблемите.
aronn
0
Автоматизиран контрол и мониторинг на нивото на течност в производствена инсталация за нефтопродукти 77 стр.

Автоматизиран контрол и мониторинг на нивото на течност в производствена инсталация за нефтопродукти

Възможно е да съдържа и водород, получен при термичните процеси в инсталацията. “Сухият” газ се подава във факелната система (линия 10А) за преработване в инсталация АГФИ.
aronn
1
Проектиране и реализация на web-базирана система за тестов контрол на студенти 60 стр.

«Проектиране и реализация на web-базирана система за тестов контрол на студенти»

Крайният програмен продукт трябва да осигурява поддържката и разработването на тестовете и ефективно тестиране на студенти на разстояние чрез интернет.
aronn
0
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВИРТУАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ОСНОВАТА НА LabVIEW 84 стр.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВИРТУАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ОСНОВАТА НА LabVIEW

създаването на виртуални инструменти за симулиране работата на основни логически елементи, комбинационни и последователностни логически схеми, както и на цифрово-аналогови (ЦАП) и аналогово-цифрови (АЦП) преобразуватели посредством програмния продукт LabV
aronn
0