Материали 1-10 от 9

Сравнителен анализ на влиянието на БВП върху равнището на СРЗ за страната 12 стр.

Сравнителен анализ на влиянието на БВП върху равнището на СРЗ за страната

Същност и функции на работната заплата; данни за средната работна заплата за периода 1990-2010 г. БВП като основен макроикономически измерител. Анализ на растежа на БВП и размера на СРЗ за посочения период...
messi
14
Зависимост между средната работна заплата и инфлацията за периода 1990-2010 г 10 стр.

Зависимост между средната работна заплата и инфлацията (за периода 1990-2010 г.)

Реферат, съдържащ графики, таблици и диаграми, свързани с основните икономически понятия - инфлация и средна работна заплата, обхващаш периода 1990-2010 година, придружен с изводи и анализ на посочените данни....
mOn
9
Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1989-2009г 8 стр.

Влияние на БВП върху средната работна заплата за периода 1989-2009г.

Работната заплата или цената на работната сила е стойностна категория, която се налага в пазарното стопанство като универсална икономическа форма и започва да функционира в най-широки мащаби...
mOn
8
Безработица и инфлация 13 стр.

Безработица и инфлация

Колебанията в заетостта са тясно свързани с движението на икономическия цикъл. Когато икономиката се намира във фазата на оживление, безработицата спада и достига своята естествена норма във фазата на подем при потенциално равнище на икономиката...
ivan40
1
Остаряване на населението в българия 14 стр.

Остаряване на населението в българия

Методи за характеризиране на демографското остаряване. Остаряване на населението в България за периода до 2009г. Прогнозни показатели за възрастова структура на населението през периода 2001-2020 г....
mOn
1
Заетост и безработица 33 стр.

Заетост и безработица

заетостта и безработицата са елементи от пазара на труда. Тъй като пазарът на труда засяга цялостната социално-икономическа характеристика на населението, то тези два елемента са съществено важни за анализ...
admin
1