Материали 1-10 от 19

Влиянието на възгледите и идеите на адам смит върху икономическата теория 7 стр.

Влиянието на възгледите и идеите на адам смит върху икономическата теория

В Англия благодарение на провежданата меркантилистка политика, се осигуряват добри условия за едновременното развитие на промишлеността и селското стопанство...
ivan40
2
Документарен акредитив 27 стр.

Документарен акредитив

Акредитивът като форма на плащане се прилага за първи път през втората половина на XIX век в Англия. В съвременните условия той играе изключително важна роля за осъществяване на международната търговия...
messi
0
Адам Смит Книга 4 Богатство на народите 5 стр.

Адам Смит Книга 4 "Богатство на народите"

С оглед избраната от мен магистърска програма "Международна търговия" голям интерес за мен представляват възгледите на големия английски икономист Адам Смит относно икономическата свобода и теория на международната търговия...
cblock
0
Йозев Шумпетер - идеолог на предприемачеството 5 стр.

Йозев Шумпетер - идеолог на предприемачеството

Роден в град Трещ в Моравия (днешна Чехия), през 1883 г., Йозеф Шумпетер е сред най-оригиналните теоретици, превърнал в предмет на своите изследвания типовете структури и стадиите в стопанското развитие. Възпитан е в духа на австрийската икономическа...
mOn
0
Сравнителен анализ на неокейнсианския монетарния и неокласическия икономикс 11 стр.

Сравнителен анализ на неокейнсианския, монетарния и неокласическия икономикс

Появата и еволюцията на икономическите теории са отражение главно на два вида причини – на по-значителни промени в стопанския живот, както и на влиянието на ранните възгледи. Неокейнсианския, монетарния и неокласическия икономикс са имали...
gecata_maina
1
Рецензия върху пета книга от произведението на Адам Смит Богатството на народите 3 стр.

Рецензия върху пета книга от произведението на Адам Смит "Богатството на народите"

Петата книга от труда на Адам Смит "Богатството на народите" е озаглавена "За дохода на владетеля или държавата", той разглежда финансите - доходите и разходите на държавата. Тук е направена класификация на разходите и на...
ivan40
1