Материали 1-10 от 8

Ролята и мястото на специалиста в библиотечно-информационните дейности в диалога на международните отношения на съвременния етап и в изявите на глобализъм и антиглобализъм 9 стр.

Ролята и мястото на специалиста в библиотечно-информационните дейности в диалога на международните отношения на съвременния етап и в изявите на глобализъм и антиглобализъм

Под комуникация се разбира размяна на съобщения между хората - предаване на послания с помощта на език, писмо, мимика, жестове, картина и тон. Това предаване може да бъде извършено лице в лице или чрез технически средства за пренасяне и съхранение...
lubega
0
Литература медии творчески влияния - Стефан Коларов 10 стр.

Литература, медии, творчески влияния - Стефан Коларов

В книгата си "Литература, медии и творчески влияния" Стефан Коларов ни предоставя девет статии, свързани както с хвалби към качествените творби, така и с критика към нестойностните произведения...
daniche90
0
Литература медии творчески влияния - Стефан Коларов 10 стр.

Литература, медии, творчески влияния - Стефан Коларов

В книгата си "Литература, медии и творчески влияния" Стефан Коларов ни предоставя девет статии, свързани както с хвалби към качествените творби, така и с критика към нестойностните произведения...
rusev02
0
Универсалната десетична класификация УДК като система за библиографска информация 2 стр.

Универсалната десетична класификация (УДК) като система за библиографска информация

Създаването на УДК в края на 19 век е свързано с дейността на американския библиотековед Мелвил Дюи, библиотекар в библиотеката на Колумбийския университет...
daniche90
2
Ролята и мястото на Преслав в книжовния живот на Първата българска държава 11 стр.

Ролята и мястото на Преслав в книжовния живот на Първата българска държава

Епохата на Княз Борис І има забележителни последици за по-нататъчното историческо развитие на българската държавност. Благодарение на неговата политика в храя на ІХ век България е първата страна сред новите европейски държави, в която е създадена...
rusev02
0
Библиотечен фонд Същност и определение 9 стр.

Библиотечен фонд. Същност и определение

Няма ясни критерии , които биха могли да определят потенциалната ценност на източниците. Въпреки това книговедите и библиографите са успели да формират някои конкретни изисквания към източниците за определяне на тяхната ценност...
admin
2
Екологични проблеми на печатните технологии на ХХ ХХІ век 16 стр.

Екологични проблеми на печатните технологии на ХХ – ХХІ век

Производството на хартия изисква използването на голямо количество енергия, и второто по енергоемкост производство след стъклото. Факт е също така, че при производството на хартия съществува опасност да бъдат замърсени водите...
admin
0