Материали 101-110 от 255

Валутен борд и стабилността на банковата система 80 стр.

Валутен борд и стабилността на банковата система

Предмет на дипломната работа е стабилността на българската банкова система в условията на валутен борд. Обекти на изследването са банковата система на нашата страна и до колко тя е стабилна след въвеждането на паричен съвет...
ivan40
0
Анализ на ликвидността на търговските банки 85 стр.

Анализ на ликвидността на търговските банки

Целта на дипломната работа е да се анализа ликвидността на търговските банки в теоретичен и практически аспект. Обект на изследването е търговска банка, която е средна по размер...
the_magicer
0
Закон за корпоративното подоходно облагане приложение при облагането на банките в България 48 стр.

Закон за корпоративното подоходно облагане – приложение при облагането на банките в България

Целта на настоящото изследване е да се получи ясна и точна представа за механизма на действие на корпоративното подоходно облагане на банковата печалба в България в неговата многоаспектност и целенасоченост...
messi
0
Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки 54 стр.

Проблеми при отчитането на привлечения капитал в търговските банки

Законът за кредитните институции определя банката като "акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използва привлечените парични средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и на собствен риск...
nerven
0
Корпоративна банка 27 стр.

Корпоративна банка

Рецесията в икономиката налага използването на финансов анализ на всички равнищата на управление. В забързаната пазарна икономика се налага използването на гъвкави, съвременни, бързи, своевременни и точни методики за анализиране на финансовата дейност...
dannyboy
0
Как печелят банките 15 стр.

Как печелят банките?

Съществуват различни определения за понятието "банка". От гледна точка на банковите клиенти обхваща всички възможни видове банкова дейност. От това гледище банковото предприятие е онова, което привлича депозити и отпуска кредити, обслужв
cblock
0