Материали 1-10 от 10

Ликвидност Оценка Групиране на активите Класификация на пасивите Политика и отчетност на ликвидността Управление на ликвидния риск 23 стр.

Ликвидност. Оценка. Групиране на активите. Класификация на пасивите. Политика и отчетност на ликвидността. Управление на ликвидния риск

Банковата система заема особено място в стопанската структура на всяка страна. банките мобилизират и превръщат в активно действащ капитал значителна част от паричните ресурси в икономиката, извършват разплащания между фирмите и гражданите, осъществява...
daniche90
3
Банкова система на Франция 8 стр.

Банкова система на Франция

През 1848 г. банката на Франция получава изключителното право да емитира пари и става единен емисионен център. Банк дьо Франс не само изпълнява функциите на централна банка на страната, но и непосредствено обслужва клиенти чрез широка клонова мрежа...
ndoe
6
Сравнителен анализ на две банки 20 стр.

Сравнителен анализ на две банки

Анализа на банковата дейност представлява разбор, изследване и оценяване на отделните страни от дейността на банките чрез разлагането на тези страни на съставните им елементи с цел очертаване връзките по между им...
dannyboy
5
Банкови кредити и технология на кредитирането 14 стр.

Банкови кредити и технология на кредитирането

Кредитите, предоставяни от банките на техните клиенти, имат най – висок относителен дял в балансовите им активи. Кредитните операции са най-съществените активни операции на банките. ...
silviQ
0
Пищови по банково дело 4 стр.

Пищови по банково дело

Банките като специфични фирми произвеждат продукция, която съществено се различава от продукцията в материалното производство. Те произвеждат не просто стоки, а стоки от особен род във вид на пари и платежни средства....
mOn
6
Краткосрочни и дългосрочни банкови кредити Кредитна политика на банките 18 стр.

Краткосрочни и дългосрочни банкови кредити. Кредитна политика на банките

В условията на пазарна икономика основната форма на кредитиране е банковият кредит, т.е. кредитът, който се предоставя от търговските банки на стопанските субекти и домакинствата в разнообразни видове. Субектите в кредитните отношения са фирмите...
ndoe
0
Организация на националната платежна система в България 9 стр.

Организация на националната платежна система в България

Платежната система обхваща реда и организацията на всички плащания в държавата. Тя непрекъснато се развива и усъвършенства, особено понастоящем. . Внедряват се най-модерни техники и технологии, в резултат на което плащанията от сметка....
messi
0