Материали 1-10 от 67

Професионално-личностна характеристика на лиността на началния учител 107 стр.

Професионално-личностна характеристика на лиността на началния учител

Все повече преобладава мнението за необходимостта от предефиниране на целите на българското образование, в частност на българското училищно образование, с оглед новите изисквания на динамичната глобална икономика и предизвикателствата на високо...
the_magicer
0
ролята на училището за възпитанието на съвременното дете 4 стр.

ролята на училището за възпитанието на съвременното дете

Училището е онази институция, която изиграва твърде важна роля в процеса на възпитание на детето. Процесът на възпитание е една от най – старите форми на обществено съзнание и съзряване на личността.
aneliq81
5
Увод в методиката на обучение по български език и литература в началното училище 17 стр.

Увод в методиката на обучение по български език и литература в началното училище

Терминът "методика" произлиза от гръцки и означава: 1. Наука, изучаваща закономерностите на учебно - възпитателната работа по отделните учебни дисциплини; 2. Учебен предмет и учебник по тази наука; 3. Съвкупност от способи...
messi
0