Материали 111-120 от 1335

Изпит за правоспособност право 38 стр.

Изпит за правоспособност (право)

Конституцията е основен закон на държавата и обществото, уреждащ основните обществени отношения и определя системата на държавните органи. закон с най-висша юридическа сила. Другите закони не могат да противоречат на конституцията...
lubega
0
Международно частно право 43 стр.

Международно частно право

Унищожаване на брака. Международната компетентност на съдилищата относно обявяването на недействителност на брака и унищожаването на брака се определя съгласно регламент 2201 от 2003 година, регламент 2201 касае международната компетентност по съдебни...
nerven
0
Лекции по Търговска несъстоятелност 30 стр.

Лекции по Търговска несъстоятелност

Причините, които могат да доведат до тн са: пазарна конюнктура; промени в данъчен или митнически режим; природни бедствия; липса на управленски опит. ТН е едно от основните средства за преструктуриране на икономиката...
messi
0
Казус по търговско право 7 стр.

Казус по търговско право

Георги Тодоров бил акционер в акционерно дружество "АБВ” АД. В началото на 2008 г. той продал своите поименни акции на Славка Маринова. Тя незабавно уведомила съвета на директорите за продажбата, за да бъде вписана в книгата на акционерите.
messi
0
Лизинг - същност видове особености 14 стр.

Лизинг - същност, видове, особености

Лизинг е обикновена дума от английския език, която се е превърнала в технически термин, означаващ от "наем" до "лизинг" в най-широкия смисъл на думата. Като термин той се използва за вид споразумение, което се различава
aronn
0
Възникване на юридическите лица 6 стр.

Възникване на юридическите лица

Защото поради особеностите на тяхната правна природа съществуването им е неразривно свързана с правоспособността им и дееспособността им. Те започват своя живот от момента, в които действащото право им признае тези качества...
gecata_maina
0
Индивидуални субекти на правото 15 стр.

Индивидуални субекти на правото

Юридическите лица могат да бъдат страни по граждански и други правоотношения. Те имат имущество и извършват правни действия чрез физически лица. Тяхната дейност е насочена към задоволяване на потребности на определени физически лица или обществото като...
aronn
0