Материали 1-10 от 10

Формиране на финансовия резултат и преобразуване за данъчни цели в малките и средни предприятия 20 стр.

Формиране на финансовия резултат и преобразуване за данъчни цели в малките и средни предприятия

Финансовият резултат е счетоводно понятие, което е дефинирано в Общите разпоредби на Националните счетоводни стандарти, а именно той е стойностния израз на...
emoto_92
0
Годишен финансов отчет на индустриално предприятие и анализ 12 стр.

Годишен финансов отчет на индустриално предприятие и анализ

Според Закона за счетоводството към 31 декември, предприятията съставят годишен финансов отчет, който трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци...
cblock
2
Счетоводство на предприятието 23 стр.

Счетоводство на предприятието

Отчитане на основния капитал. Капиталът е стойностен израз на притежаваните от предприятието активи, придобитите активи без насреща да възникват възмездни отношения или придобити като правителствени дарения...
emoto_92
0
Финансови активи 7 стр.

Финансови активи

Активът е ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода. Тази изгода е свързана с възможността, пряко или косвено да се реализира приток на пари или парични еквиваленти за предприятието.
loli
0
Запис на заповед и менителница 6 стр.

Запис на заповед и менителница

същност на запис на заповед - това е едностранно безусловно поето задължение, облечено в законоустановена писмена форма, по силата на което издателят поема задължението да заплати на падежа, на друго лице или на негова заповед определена парична сума....
loli
0