Материали 91-100 от 358

Изграждане на система за управление и мотивация на човешките ресурси по примера на Оловно-цинков комбинат Кърджали 72 стр.

Изграждане на система за управление и мотивация на човешките ресурси по примера на Оловно-цинков комбинат Кърджали

Проблемът за мотивацията на трудовата дейност е един от централните обекти при организацията на всяка една стопанска единица. Изграждането и функционирането на дадена организация изисква разработване на адекватни инструменти и механизми за интегриране...
messi
0
Навлизане на информационните технологии в управлението на човешките ресурси Възникване на първите Информационни Системи за Управление на Човешките ресурси ИСУЧР 34 стр.

Навлизане на информационните технологии в управлението на човешките ресурси. Възникване на първите Информационни Системи за Управление на Човешките ресурси (ИСУЧР).

Първоначално специалистите, занимаващи се с управление на човешките ресурси са обработвали потока от информация и административни документи, свързани с персонала ръчно. Постепенно обаче обемът и видът на съхраняваните данни се променят...
aronn
0
quotКонцепция за човешкия капитал и неговата еволюцияquot по книгата quotФинансово управление на човешките ресурсиquot на Андрей Захариев 6 стр.

"Концепция за човешкия капитал и неговата еволюция" по книгата "Финансово управление на човешките ресурси" на Андрей Захариев

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия на прехода, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация на световното...
gecata_maina
0
Набиране на персонал от организациите в България 12 стр.

Набиране на персонал от организациите в България

Няма общо прието схващане за същността на управлението на човешките ресурси. Част от авторите смятат, че важат общите постановки за управлението, други отдават предпочитанията си на компонентите на управлението на човешките ресурси...
daniche90
0
Мотивация на персонала 12 стр.

Мотивация на персонала

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация...
cblock
0
Изграждане на ефективна система за управление на персонала и в частност за управление на възнагражденията 91 стр.

Изграждане на ефективна система за управление на персонала и в частност за управление на възнагражденията

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. От една страна е продължилата години депресия, а от друга страна действителността на усилващата се конкуренция в условията на глобализация...
gecata_maina
0
Мотивацията за работа на сестринския персонал в съвременните икономически и социо-културни условия на България 57 стр.

Мотивацията за работа на сестринския персонал в съвременните икономически и социо-културни условия на България

В условията на пазарна икономика и промяна на социално-икономическите нагласи на трудещите се в България от съществено значение за постигнатите резултати в трудовия процес има мотивацията за труд...
the_magicer
0
Мотивиране на персонала във фирма 14 стр.

Мотивиране на персонала във фирма

Управлението на персонала е важна част от управлението и функционирането на една фирма или предприятие. То е по-особен проблем тъй като негов обект са хора – хората, които работят във фирмата...
ndoe
0
Управление на човешките ресурси 14 стр.

Управление на човешките ресурси

Стремежът да се внедри управление на човешките ресурси (УЧР) произлиза от необходимостта на организацията адекватно да реагира на външната заплаха от страна на ожесточаващата се конкуренция...
silviQ
0
Стратегии и политики за мотивиране на човешки ресурси в организацията за постигане на по-високи резултати 9 стр.

Стратегии и политики за мотивиране на човешки ресурси в организацията за постигане на по-високи резултати

Организацията, която е във фокуса на настоящата разработка и чиито политики за мотивиране и стратегии за управление на човешките ресурси ще разгледаме е голяма финансова институция, в банковата сфера...
silviQ
0