Материали 51-60 от 145

Влияние на кризата върху икономиката на САЩ 30 стр.

Влияние на кризата върху икономиката на САЩ

Хронология на кризата в САЩ, прилики на кризата в САЩ с други кризи, оформяне на глобалната криза, кризата и реалния сектор в САЩ, кризата и състоянието на банковия сектор в САЩ, регулиране на кризата в САЩ, съвети по време на криза....
messi
0
Финансиране на развитието 24 стр.

Финансиране на развитието

Държавните финанси, играят важна роля в икономиките на страните с висок доход, както и в развиващите се страни. Някои от трудностите, които спъват спъват икономическия прогрес на страните с нисък доход, изискват решение от държавния сектор.
cblock
0
Финансов анализ на Пресков АД грСтара Загора 26 стр.

Финансов анализ на "Пресков" АД гр.Стара Загора

Пазарната икономика налага обективна необходимост от познания и умения, нетрадиционни за близкото минало. На преден план са излезли проблемите не само на оцеляването на отделния стокопроизводител, но и успешното му по-нататъшно самостоятелно развитие...
mOn
0
Пасиви и пасивни операции на банката Структура на пасивите СК и специални изисквания за капиталова адекватностКапиталови стандарти и методи за тяхното измерванеТекущи спестовни и срочни депозитиЗаеми от банки и други пасивиМеждубанкови пасивни оп 3 стр.

Пасиви и пасивни операции на банката .Структура на пасивите. СК и специални изисквания за капиталова адекватност.Капиталови стандарти и методи за тяхното измерване.Текущи ,спестовни и срочни депозити..Заеми от банки и други пасиви.Междубанкови пасивни оп

В банките се осъществяват три основни вида операции – активни, пасивни и комисионни (посреднически). Привличането на капитали в банките се осъществява посредством пасивните банкови операции...
mOn
1