Материали 1-10 от 6

Синтез на нови цинамоиламиди на алифатни полиамини със сяросъдържаща аминокарбоксилна киселина и определяне на тяхната антиоксидантна активност 50 стр.

Синтез на нови цинамоиламиди на алифатни полиамини със сяросъдържаща аминокарбоксилна киселина и определяне на тяхната антиоксидантна активност

Целта на настоящата дипломна работа е да бъдат свързани антиоксидантите хидроксицинамоил-полиаминни амиди с неприродната бензотиофен съдържаща аминокиселина, с оглед изучаване на антиоксидантните свойства на новосинтезираните амиди...
messi
0
Подбор на средства за онагледяване на сяра и нейните съединения 15 стр.

Подбор на средства за онагледяване на сяра и нейните съединения

Културно-образователната област природни науки и екология позволява формиране у учениците на система от съвременни научни знания за природата и придобиване на компетентности за приложението им...
nerven
1
Антиоксидантни свойства на флавоните 17 стр.

Антиоксидантни свойства на флавоните

Антиоксидантите играят съществена роля в метаболизма на човека. Те реагират лесно с активни радикали в клетката и ги превръщат в стабилни съединения, а самите те се превръщат в радикали, които не са толкова активни...
ivan40
0
Лекарствена зависимост 37 стр.

Лекарствена зависимост

Лекарствена зависимост. Токсикоманиите, наричани също наркомании, представляват група заболявания с някои общи признаци като болестна зависимост от алкохол, наркотици и други вещества, влияещи върху психиката на човека...
nerven
0
Изследване на връзката структурата и микробиологичното действие на серия амиди на хидроксиканелените киселини 25 стр.

Изследване на връзката, структурата и микробиологичното действие на серия амиди на хидроксиканелените киселини

Рационалният подход в търсенето на нови съединения, притежаващи определена биологична активност, включва като неотменим елемент и теоретични изследвания, в които да бъде оценена ролята на всеки структурен елемент в целевите съединения...
ndoe
0
Молекулното моделиране в обучението по химия и опазване на околната среда 39 стр.

Молекулното моделиране в обучението по химия и опазване на околната среда

В хода на изучаването на различни явления и събития природните науки се нуждаят от модели. Моделът дава връзката между абстрактните теории и изпълнението на конкретни експерименти. той помага да бъдат направени прогнози...
nerven
0