Материали 1-10 от 56

Недействителност на сделките 16 стр.

Недействителност на сделките

Изясняване на термина недействителност на сделките. Същност и характеристика на недействителните сделки. Видове недействителни сделки. Основания за недействителност на сделките. Основания за унищожаемост на сделките...
aronn
11
Органи на държавна власт и държавно управление 18 стр.

Органи на държавна власт и държавно управление

Държавата е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото....
admin
2
олекотени лекции гражданско право 32 стр.

олекотени лекции гражданско право

Гражданското право може да се разглежда в 3 аспекта: като обективно право, като субективно право и като наука и учебна дисциплина. Обективното право е съвкупност от правни норми уреждащи имуществени и някои лични неимуществени отношения между равнопостав
zoraidinia
2
Термини от гражданското право 4 стр.

Термини от гражданското право

Гражданско право - съвкупност от правни норми, които регулират определен вид, обществени отношения. Предмет на правно регулиране - отразява съвкупността от обществените отношения, които са обхванати от съответния отрасъл....
cblock
2
Гражданско провоотношение 6 стр.

Гражданско провоотношение

Изясняването на термина гражданско провоотношение се основава на определянето на родовото понятие провоотношение. Правоотношението е основна родова правна категория, която намира приложение във всички отрасли на обективното право...
aronn
2