Материали 1-10 от 3

Анализ на риска 3 стр.

Анализ на риска

Бизнес риск е риска на собственика или на притежателя на акции. Ако фирмата е финансирана с акции или заем тогава е налице финансов риск, който внася допълнителна несигурност по отношение получаването на приходи от собствеността...
loli
2
Характеристики на предприемаческите рискове 2 стр.

Характеристики на предприемаческите рискове

Това са рисковите ситуации, създадени от действията (или бездействията) на предприемача. Те могат да бъдат: ендогенни рискове - проявяват се във вътрешнофирмената среда и са свързани със всички фактори, определящи дейността на фирмата...
mOn
0
Предприемачество Промоционна политика на фирмата 5 стр.

Предприемачество. Промоционна политика на фирмата

Появила се в дълбока древност рекламата е неизменен спътник на търговията и един от основните елементи на маркетинг микса. Рекламата е тази, която въвежда стоката или услугата на пазара и поддържа нейния живот, рекламата е умноженото умение да се...
mOn
1