Материали 1-10 от 19

Банково дело 15 стр.

Банково дело

Собственият капитал на банките представлява един от най-важните източници за финансиране на тяхната дейност. Той включва в своя състав основния капитал (акционерния или дяловия капитал), допълнителния...
cblock
0
Банково дело 15 стр.

Банково дело

Собственият капитал на банките представлява един от най-важните източници за финансиране на тяхната дейност. Той включва в своя състав основния капитал (акционерния или дяловия капитал), допълнителния...
dannyboy
1
Частно банкиране и управление на богатството 6 стр.

Частно банкиране и управление на богатството

Частно банкиране и управление на богаството. Бизнесмоделът "Частно банкиране". Дефиниране и клиентски сегменти. Инвестиционно консултиране и управление на богатството за частни и институционални клиенти...
silviQ
0
Техника на подоходното облагане на ЮЛ 3 стр.

Техника на подоходното облагане на ЮЛ

Техника на подоход-ното облагане на ЮЛ – субекти по него са местни и чуждестранни ЮЛ, неперсонафицираните дружества и някои ФЛ. Целта му е да създаде оптимална организация за облагане на техните доходи, която да стимулира нарастване на производството...
cblock
0
Банкови сделки на паричния пазар 6 стр.

Банкови сделки на паричния пазар

Основни характеристики на паричният пазар - паричните пазари улесняват трансфера на средства на банките, които разполагат с излишъци към други кредитни институции, които се нуждаят от паричен ресурс...
cblock
0
Българското банково законодателство по модела на европейските регулации за банков надзор 17 стр.

Българското банково законодателство по модела на европейските регулации за банков надзор

С приемането на Закона за БНБ през юли 1997 г. паричната система в България беше реорганизирана и въведен Паричен съвет. На БНБ е отнето правото да кредитира правителството, като запазва функциите си на кредитор от последна инстанция...
gecata_maina
1
Банкова система на Франция 8 стр.

Банкова система на Франция

През 1848 г. банката на Франция получава изключителното право да емитира пари и става единен емисионен център. Банк дьо Франс не само изпълнява функциите на централна банка на страната, но и непосредствено обслужва клиенти чрез широка клонова мрежа...
ndoe
6