Материали 1-10 от 4

Сравнителен анализ на енергетичните параметри на тягов подвижен състав захранван от тягова мрежа за променлив ток 25 kv 50 hz 11 стр.

Сравнителен анализ на енергетичните параметри на тягов подвижен състав захранван от тягова мрежа за променлив ток 25 kv, 50 hz

В доклада са разгледани различни схемни решения на тягови преобразователи използвани в електрическите транспортни средства на БДЖ и е направен анализ на основните енергетични параметри. Въз основа на получените резултати са дадени конкретни...
loli
1
Икономическа характеристика и проблеми на пътническите превози със сухопътен транспорт 13 стр.

Икономическа характеристика и проблеми на пътническите превози със сухопътен транспорт

Пътническите превози, са една от основните дейности в автомобилния и железопътния транспорт и имат голямо стопанско, социално и културно значение. Добре организирания крайградски пътнически транспорт осигурява нормална работа на многобройните...
mOn
0