Материали 1-10 от 71

Оценка на почвените ресурси на община Радомир 87 стр.

Оценка на почвените ресурси на община Радомир

Целта на дипломната работа е изучаване на влиянието на различни начини на земеползване (постоянно затревени площи, горска растителност, площи оставени под угар, различни земеделски култури) върху състава и свойствата на почвения разтвор по дълбочина на по
illian75
0
Изучаване операциите събиране и изваждане на числата 1-20 в първи клас педагогически профил 104 стр.

Изучаване операциите събиране и изваждане на числата 1-20 в първи клас (педагогически профил)

Обект на изследване на дипломната работа са стратегиите и техниките за формиране на общоучебните умения и навици при учениците в първи клас по отношение на операциите събиране и изваждане на числата от 1 до 20 в първи клас...
aronn
0
Изследване на връзката между себеоценката на юношите и неформалния им статус в класа 97 стр.

Изследване на връзката между себеоценката на юношите и неформалния им статус в класа

Училището е цял един свят, екосистема, в която не може да има важни и маловажни участници. За да просъществува във времето и да преследва успешно фундаменталната цел на училищното образование, тази екосистема трябва да бъде в равновесие...
aronn
0
Модел за мотивация на учениците в хода на обучение по човекът и природата 3-ти клас раздел Разнообразие в животинския свят 47 стр.

Модел за мотивация на учениците в хода на обучение по човекът и природата, 3-ти клас (раздел Разнообразие в животинския свят)

Основната хипотеза на изследването допуска наличието на зависимост между потенциала на личността и фундаменталните мотиви при учениците от трети клас в хода на обучението по човек и природа...
rusev02
0
Възможностите за интерактивните методи за адаптация на ромските деца към учебната среда в подготвителна група клас 86 стр.

Възможностите за интерактивните методи за адаптация на ромските деца към учебната среда в подготвителна група (клас)

Техните проблеми, социалното изключване, както и ниският им социален статус са достатъчно сериозно основание на зараждащ се и все по-засилващ се интерес – политически, научен, изследователски...
cblock
0
Сравнителен анализ на конкурентоспособността на морските туристически дестинации 144 стр.

Сравнителен анализ на конкурентоспособността на морските туристически дестинации

Туристическата индустрия би могла да се представи като група от конкуренти, произвеждащи материални блага и услуги, които се съревновават директно едни с други...
nerven
0
Актуални проблеми на социалната работа с хора с увреждания 80 стр.

Актуални проблеми на социалната работа с хора с увреждания

Обект на изследване в дипломната работа са актуалните проблеми при социалната работа с хора с увреждания. Втората половина на 20-ти век е белязана със сериозен дебат по проблемите на уврежданията, в който акцентът се поставя върху човешките права...
cblock
0