Материали 1-10 от 29

Oбучение на персонала в организацията на примера на община Пловдив 81 стр.

Oбучение на персонала в организацията (на примера на община Пловдив)

Целта на магистърската теза е да анализира обучението на персонала в рамките на изградената в Община Пловдив системата за поддържане на качеството...
cblock
0
Усъвършенстване на набора и подбора на персонала в организациите 54 стр.

Усъвършенстване на набора и подбора на персонала в организациите

Желаейки да е една от водещите в бранша, една компания трябва да е наясно как да привлече способни кандидати, с желание за работа и успех, и как да избере най-подходящите от тях за съответните длъжности в своята структура...
gecata_maina
0
Мотивация на персонала 82 стр.

Мотивация на персонала

Основна цел на икономическите субекти, функциониращи при пазарни условия, е постигането на максимална печалба в дългосрочен план. Основното правило, което важи на всички пазари (финансови, трудови, стокови) е, че печелят информираните...
dannyboy
0
Подбор и преценяване на човешките ресурси в quotСтомана индъстри АД - гр Перник 46 стр.

Подбор и преценяване на човешките ресурси в "Стомана индъстри” АД - гр. Перник

Управлението на човешките ресурси, в зависимост от периода, за който се вземат решенията, може да се разглежда като управление в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план...
gecata_maina
0
Мотивационно управление на персонала 138 стр.

Мотивационно управление на персонала

Един от най-важните въпроси, чийто отговор разглежда икономическата психология е: “Кое кара хората да действат по определен начин”. Всеки индивид реагира различно при еднакви и различни условия на средата, в която се намира...
gecata_maina
0
Мотивация на персонала във фирма 72 стр.

Мотивация на персонала във фирма

Проблемите на мотивацията на човешкото поведение в труда и трудовата дейност придобиват съществено значение за успешното функциониране на стопанските субекти в пазарните условия...
gecata_maina
0
Оценка на системата на човешките ресурси в организация от публичния сектор по примера на агенция по вписванията 111 стр.

Оценка на системата на човешките ресурси в организация от публичния сектор по примера на агенция по вписванията

Целта е да определи как и по какъв начин ефективността на производствения процес теоретично и практически на примера на изградената организационна структура в Агенцията по вписванията...
aronn
0
Mеждукултурни различия в управлението на човешките ресурси 121 стр.

Mеждукултурни различия в управлението на човешките ресурси

Tеоретични аспекти на междукултурните различия в управлението на човешките ресурси, анализ на междукултурните различия в управлението на човешките ресурси във фирма...
nerven
0
Проблеми при обучението на общинските служители на примера на Столична община 61 стр.

Проблеми при обучението на общинските служители на примера на Столична община

Увеличаването на дейностите за обучение на персонала на всички равнища се очертава като трайна тенденция в Европейският съюз през последните петнадесет години. В страните-членки обучението вече се третира не като разход, а като инвестиция...
the_magicer
0
Методи и стилове на управление на персонала 88 стр.

Методи и стилове на управление на персонала

Днес фирмите в България са изправени пред множество трудности и предизвикателства. Нарастващите изисквания пред ефективността на българските организации, формират повишен интерес към проблемите на управлението на човешките ресурси...
daniche90
0