Материали 1-10 от 19

Изследване на връзката между пола и ползването на интернет при контролирано странично влияние на образованието чрез сумарен Хи-квадрат Блялок 18 стр.

Изследване на връзката между пола и ползването на интернет при контролирано странично влияние на образованието чрез сумарен Хи-квадрат (Блялок)

Целта на това изследване е да се установи дали съществува статистическа значима връзка между пола и ползването на интернет при контролирано странично влияние на образованието. Изследването ще се извърши върху данни от представителна извадка с обем 200...
messi
0
Управление на бизнес процеси 10 стр.

Управление на бизнес процеси

Същност на бизнес процесите. Същност на управление на бизнес процесите (BPM-business process management). Жизнен цикъл на BPM. Трите измерения на BPM - управление, бизнес и процес. Същност на бизнес моделиране...
messi
1
Управление на човешките ресурси 7 стр.

Управление на човешките ресурси

Създайте, редактирайте и форматирайте Word документ с описание на отдели и служители на фирма за нуждите на личен състав. Вмъкнете подходящи графични илюстрации на съответни места в документа като използвате достъпните за Word команди...
dannyboy
0
Електронните услуги в България и в Европейския съюз - състояние и тенденции 20 стр.

Електронните услуги в България и в Европейския съюз - състояние и тенденции

Предизвикателството на новото хилядолетие за глобализация на световната икономика и бързото развитие на информационните технологии в края на века е свързано с широко навлизане на електронни средства за комуникации във всички ...
mOn
0