Материали 1-10 от 11

УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНО - КРЕДИТНАТНАТА ПОЛИТИКА НА БУЛБАНК АД 107 стр.

“УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНО - КРЕДИТНАТНАТА ПОЛИТИКА НА “БУЛБАНК” АД

Кредитът се определя като отношение, при което временно свободни средства в парична или стокова форма се предоставят от едно лице на други, при условие на възвращаемост и срещу заплащане на лихва.
aronn
0
Сделки с фючърсни стокови контракти 83 стр.

Сделки с фючърсни стокови контракти

Изборът на тема за разработването на настоящата дипломна работа е продиктуван от повишения интерес през последните години у нас към дейността на организираните пазари в това число и търговията с фючърси...
messi
0
Управление на възнагражденията 34 стр.

Управление на възнагражденията

Възнагражденията за труда са всички видове плащания, които работещите получават за работата си в организацията. Те включват работната заплата и всички добавки, плащани директно или индиректно в пари или натура...
nerven
0
Капиталова структура на предприятието 9 стр.

Капиталова структура на предприятието

Капиталът е фундаментът, върху който се изграждат бизнес организациите. Величината на капитала детерминира в голяма степен вида, предмета на дейност, отрасловата принадлежност и големината им.
loli
0
Малък и среден бизнес 9 стр.

Малък и среден бизнес

Кратки лекции по малък и среден бизнес. Съвр. икономика представлява съвкупност от различни и многобройни бизнес фирми. Осн. роля между тях заемат МСП, които могат да решат актуални проблеми на икономиката....
mOn
0
 Теория на системите и организационно проектиране 63 стр.

"Теория на системите и организационно проектиране"

Динамиката на промените, които настъпват в обкръжаващата среда на съвременните бизнес организации, изисква от тях повишаване на адаптивността им както при извършването на традиционната стопанска дейност, така и при вземането на управлен-ски решения...
mOn
1