Материали 1-10 от 30

Банкови гаранции при международните плащания на българските фирми за периода 2008-2011г 73 стр.

Банкови гаранции при международните плащания на българските фирми за периода 2008-2011г

Те са едно от най-важните средства и мощен търговски инструмент за гарантиране правилното и точно изпълнение на задълженията, произтичащи от външнотърговските сделки с фирми и предприятия от капиталистическите страни....
cblock
0
Счетоводни аспекти на годишното приключване в търговските банки 93 стр.

Счетоводни аспекти на годишното приключване в търговските банки

Банките със своята дейност обективно стимулират навлизането на новото и иновациите в производството, ограничават нерентабилните и неперспективни производства чрез кредитната си политика...
ivan40
0
Представяне и оповестяване на финансовите инструменти във финансовите отчети на банките 23 стр.

Представяне и оповестяване на финансовите инструменти във финансовите отчети на банките

Банката е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск...
ndoe
1
Счетоводно и информационна характеристика на разплащанията чрез директен дебит във валута 17 стр.

Счетоводно и информационна характеристика на разплащанията чрез директен дебит във валута

В процеса на осъществяване на дейността си, предприятията влизат в многобройни сметни взаимоотношения, които се уреждат по безналичен начин. Основните нормативни актове, с които се регламентират тези разплащания са:...
cblock
0
Цел на отчета за всеобхатния доход представяне нормативна уредба 14 стр.

Цел на отчета за всеобхатния доход, представяне, нормативна уредба

Общо всеобхватен доход е промяната на собствения капитал през периода в резултат от сделки и други събития, различни от промените в резултат на сделки със собствениците в качеството им на собственици....
the_magicer
0