Материали 1-10 от 45

Лични продажби 26 стр.

Лични продажби

Според П. Форсайт и Р. Бърн: "Независимо колко хубави са книгите, предлагани на издателя, и колко сполучливи са придружаващите ги поддържащи елементи - всички, без изключение, от подвързията до дизайна и промоцията"...
silviQ
0
Дивидентна политика на фирмата 13 стр.

Дивидентна политика на фирмата

Същност и значение на дивидентната политика като инструмент на корпоративния финансов мениджмънт. Дивидентната политика на компанията се изразява основно в решенията й по отношение изплащането на дивиденти и задържането и натрупването (реинвестирането)...
lubega
0
Финансов анализ на фирмата 91 стр.

Финансов анализ на фирмата

В условията на пазарна икономика просперитетът и оцеляването на всяко предприятие зависи преди всичко от ефективността на неговата стопанска дейност. Финансовата и пазарната обусловеност, при която фирмите осъществяват своята стопанска дейност диктува...
silviQ
0
Анализ на разходите по стопанска диагностика 26 стр.

Анализ на разходите по стопанска диагностика

Новите икономически реалности в България наложиха нови приоритети в методиката на финансовия анализ във фирмата. Водеща роля придобиха методите за оценка на пазарната и финансовата конюнктура, качествения анализ, както и количествените методи...
messi
0
Финансов анализ на предприятие 26 стр.

Финансов анализ на предприятие

Вертикален и хоризонтален анализ на приходи и разходи; коефициенти на ликвидност; финансова устойчивост чрез метода на Алтман; изводи, коментари и препоръки относно финансовото състояние на предприятието...
ndoe
0
Разходи във фирмите 21 стр.

Разходи във фирмите

В условията на развиваща се пазарна икономика у нас все по-голямо значение придобиват проблемите, свързани с оцеляването и просперитета на търговската фирма. От тази гледна точка всяка търговска фирма трябва да държи сметка за своята ефективнос и...
rusev02
0
Анализ на финансовото състояние на фирмата 65 стр.

Анализ на финансовото състояние на фирмата

В съвременните условия на пазарна икономика, когато различните видове собственост са равнопоставени, просперитетът на всяка фирма зависи преди всичко от ефективността на нейната стопанска дейност...
silviQ
0