Материали 1-10 от 10

Световната финансова криза и влиянието й върху икономиките на балканските страни Мерки срещу кризата 20 стр.

Световната финансова криза и влиянието й върху икономиките на балканските страни. Мерки срещу кризата.

Финансовите кризи се класифицират по различни начини от изследователите. Една част от учените, посветили свои трудове на изследваната материя, разглеждат финансовите кризи като цяло...
gecata_maina
0
Инфлация 6 стр.

Инфлация

Инфлационните проблеми се появяват за първи път през 19 в. Тогава тя е паричен феномен. Това е периодът, в който златните и сребърните монети започват да се подменят със съвременните банкноти и монети...
nerven
0
Сливания и изкупувания на бизнес организации 15 стр.

Сливания и изкупувания на бизнес организации

В литературата понятието "сливания на компании" често се употребява в най-широк смисъл, като съединяване, а за детайлизация на процесите от подобен характер се използват различни други понятия....
mOn
1
Форми на платежния баланс 6 стр.

Форми на платежния баланс

Платежният баланс е дневник за записване на транзакциите на страна с останалия свят. Той съхранява информация за нейните международни парични операции и е в основа за анализ на външноикономическата й политика. Тъй като плащанията...
dannyboy
0
Органи на валутен контрол - същност специфика и правомощия 2 стр.

Органи на валутен контрол - същност, специфика и правомощия

Българската контролна система е съвкупност от различни по предназначение и обхват контролни органи и институции. Част от тази система са органите на валутен контрол у нас. Тяхната дейност е специфична – във валутния сектор...
gecata_maina
0
Ликвидност и платежоспособност 10 стр.

Ликвидност и платежоспособност

Под ликвидност в баланса на една фирма се разбира способността на една част от актива или пасива на фирмата да се обърне бързо в пари. Фирмата ежедневно трябва да изпълнява своите ангажименти и точно да урежда различни задължения,...
messi
0
Преки и косвени данъци 8 стр.

Преки и косвени данъци

Данъчната теория е система от научни знания за същността и природата на данъците, тяхната роля и значение в живота на обществото. Най-често данъкът се определя като законосъобразно, принудително, с безспорен характер безвъзмездно плащане....
admin
2
Ефективност ликвидност капиталова адекватност и стабилност в дейността на банките 8 стр.

Ефективност, ликвидност, капиталова адекватност и стабилност в дейността на банките

Банковата система слага началото си във Вавилон преди повече от 3000 г. златото е причината за откриването й. Тъй като за притежателите на злато е било неудобно да носят със себе си тежкия метал, те го оставяли на съхранение....
admin
0
Външен дълг на България 17 стр.

Външен дълг на България

Външен дълг е понятие, с което се обозначават поетите ангажименти на дадена страна или правителство към кредитори с различна националност. Интересите към въпросите, свързани с външния дълг са породени основно от взаимозависимостта между отделните....
admin
0