Материали 1-10 от 35

Анализ на специфичните особености при подбора на софтуерни специалисти на примера на подбора и назначаването на персонал в quotТелерик Българияquot АД 95 стр.

Анализ на специфичните особености при подбора на софтуерни специалисти (на примера на подбора и назначаването на персонал в "Телерик България" АД)

Целта на тази магистърска теза е да се изследват етапите и да се анализират специфичните особености при цялостната процедура по подбор и назначаване на софтуерни специалисти в една действително съществуваща организация...
aronn
0
Икономически растеж на България като член на Европейския съюз 92 стр.

Икономически растеж на България като член на Европейския съюз

Целта на дипломната работа е да представи анализ на икономическото развитие на страната ни за последните пет години, като определен акцент е поставен върху последните две години...
the_magicer
0
Контрол върху пазара на обществените поръчки 79 стр.

Контрол върху пазара на обществените поръчки

Предмет на изследване е осъществявания предварителен, текущ и последващ контрол върху възлагането на обществени поръчки в страната – основни положения, проблемни области, насоки за постигане на прозрачност и ефективност...
messi
0
Предизвикателствата пред България и Европейския енергиен пазар на примера на проекта quotЮжен потокquot 61 стр.

Предизвикателствата пред България и Европейския енергиен пазар на примера на проекта "Южен поток"

Тема на тази разработка ще бъде проекта "Южен поток" и неговото влияние върху енергийните пазари на България и ЕС. Проблемите, който той създава при реализацията и пропуснатите ползи от неговото временно прекратяване...
messi
0
Характеристика на контролинга като система за целевоадаптивно управление 90 стр.

Характеристика на контролинга като система за целевоадаптивно управление

В първата глава се проследява характеристиката на контролинга като система за целево-адаптивно управление - в тази глава се разглежда контролинга като система от управленски функции, мястото му в системата на управление, задачи на контролинга...
aronn
0
Подпомагане на малките и средни предприятия по програма quotКонкурентоспособностquot 62 стр.

Подпомагане на малките и средни предприятия по програма "Конкурентоспособност"

В частност целта на анализа е да се разкрият тези тенденции, общи по тематиката и проблемите в икономическото развитие на страната по отношение използването на средствата по Структурните фондове на ЕС...
silviQ
0
Митата като ресурс в приходната част на бюджета на ЕС Проблеми и перспективи 100 стр.

Митата като ресурс в приходната част на бюджета на ЕС. Проблеми и перспективи

За Европейският съюз бюджетът е важен лост за осъществяване на съществуващите политически цели, за извършване на промяна и за постигане на максимално добри дългосрочни резултати от дейността на Общността...
the_magicer
0
Анализ на финансовото състояние на ЕТ 41 стр.

Анализ на финансовото състояние на ЕТ

Изясняване на теоретико-методологическите характеристики на финансовия анализ и тяхното практическо приложение във фирмите в страната. Анализира се финансовото състояние на предприятието "Х" ЕТ....
cblock
0
Франчайзингова стратегия в управлението на търговска верига 76 стр.

Франчайзингова стратегия в управлението на търговска верига

Целта на дипломната работа е на базата на реален пример за управление на франчайзинговите дейности и като цяло относно внедряването и трансфера на знания, опит и фирмена политика в търговска верига...
cblock
0